Zadania psychologa szkolnego:

    Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania te realizowane są we współpracy z:

·         Dyrekcją szkoły,

·         Nauczycielami i innym pracownikami szkoły,

·         Rodzicami,

·         Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

·         Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Pomoc psychologiczna obejmuje:

·         indywidualne konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami, w celu wspólnego rozwiązywania problemów,

·         działania mediacyjne, interwencyjne, profilaktyczne wobec uczniów, nauczycieli, rodziców,

·         pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych, trudności adaptacyjnych i edukacyjnych,

·         prowadzenie zajęć terapeutycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych,

·         prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym (poprzez zapewnianie dzieciom wsparcia, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, stałej, wspierającej, nieoceniającej  relacji z psychologiem, z wykorzystaniem gier, zabaw, technik artterapeutycznych, dialogu, wspierającej rozmowy),

·         opracowywanie opinii, zaświadczeń  na potrzeby szkoły, rodziców, lekarzy specjalistów.

 

PRACA Z PSYCHOLOGIEM ZAWSZE JEST DOBROWOLNA.

PSYCHOLOGA OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA.

Gabinet psychologa znajduje się na I piętrze, w pokoju nr 12 a.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Tel. 607 750 360

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?:

 

UCZNIU, gdy:

·         chcesz porozmawiać o swoich problemach,

·         chcesz podzielić się swoimi sukcesami,

·         chcesz porozmawiać o tym czego nie rozumiesz, o tym co Cię interesuje,

·         czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

·          masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić,

·         znasz kogoś, kto ma kłopoty, z którymi sobie nie radzi,

·         masz kłopoty rodzinne,

·          masz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi,

·         nie potrafisz dogadać się z rodzicami, nauczycielami, kolegami,

·         masz trudności w nauce, nie wiesz jak się uczyć,

·         doświadczasz przemocy ze strony innych osób, lub jesteś świadkiem przemocy,

·         nie radzisz sobie ze swoimi emocjami, nie potrafisz kontrolować swojego zachowania,

·         chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób budować pozytywne/ dobre relacje z innymi,

·         chcesz po prostu „wygadać się”  lub tylko „pobyć” w przyjaznej, życzliwej, nieoceniającej atmosferze,

·         czujesz, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, bezpieczeństwu,

·         znalazłeś się w trudnej/ kryzysowej sytuacji (śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, wypadek, nagła zmiana w życiu),

·         masz problem z nałogami (uzależnienie od alkoholu, papierosów, gier, Internetu, innych..)

·         w każdej sytuacji, w której potrzebujesz rozmowy, spotkania, znalezienia innego, nowego spojrzenia na sytuację, w której się znajdujesz, wspólnego szukania możliwych rozwiązań, uporządkowania swoich myśli, uczuć.

RODZICU, gdy:

·         widzisz, że z Twoim dzieckiem dzieje się coś niepokojącego,

·         chciałbyś pomóc swojemu dziecku, ale nie wiesz jak to zrobić,

·         nie rozumiesz zachowania swojego dziecka i chciałbyś je lepiej rozumieć, polepszyć z nim kontakt by pomóc mu w trudnym okresie dorastania,

·         czujesz, że dziecko oddala się od Ciebie, a Wasza więź jest coraz słabsza,

·         dotkliwie zmieniła się sytuacja rodzinna i zmiana ta ma wpływ na wszystkich członków rodziny, zwłaszcza dziecko,

·         potrzebujesz wsparcia albo porady, udzielenia informacji, wspólnego przedyskutowania jakiegoś problemu,

·         masz jakiekolwiek obawy, pytania,

·         chciałbyś rozwinąć swoje kompetencje rodzicielskie.

NAUCZYCIELU, gdy:

·         doświadczasz trudności w pracy z uczniem,

·         zauważasz konflikt między uczniami w klasie,

·         zauważasz, że z jakimś uczniem dzieje się coś niepokojącego,

·         wiesz o trudnej sytuacji życiowej ucznia,

·         chcesz wspólnie poszukać najlepszych, możliwych w danej sytuacji form pomocy dziecku.